Dự án làm bảng biển Masterise Homes

Dự án làm bảng biển Masterise Homes

Công trình dựng cột Pana cho Masterise Homes

Quá trình sản xuất tại xưởng làm biển quảng cáo Bảo Hân

Quá trình sản xuất tại xưởng làm biển quảng cáo Bảo Hân

Quá trình sản xuất tại xưởng làm biển quảng cáo Bảo Hân

Quá trình sản xuất tại xưởng làm biển quảng cáo Bảo Hân

Quá trình sản xuất tại xưởng làm biển quảng cáo Bảo Hân

Quá trình sản xuất tại xưởng làm biển quảng cáo Bảo Hân

Quá trình sản xuất tại xưởng làm biển quảng cáo Bảo Hân

Quá trình sản xuất tại xưởng làm biển quảng cáo Bảo Hân

Quá trình sản xuất tại xưởng làm biển quảng cáo Bảo Hân

Quá trình sản xuất tại xưởng làm biển quảng cáo Bảo Hân

Quá trình sản xuất tại xưởng làm biển quảng cáo Bảo Hân

Hoàn thành biển Masterise Homes